AGROTURYSTYKA "ZACISZE"

 STRONA GúËWNA 

        OFERTA        

   WYPOCZYNEK   

     POúO»ENIE     

      ATRAKCJE      

       KONTAKT       

MiejscowoťŠ Kučnica Stara, po│o┐ona jest w gminie Poraj znajduj╣c╣ siŕ w pˇ│nocnej czŕťci wojewˇdztwa ťl╣skiego. Najwiŕksz╣ rzek╣ przep│ywaj╣c╣ przez teren gminy jest Warta, na ktˇrej w ko˝cu lat siedemdziesi╣tych utworzony zosta│ sztuczny zbiornik - Zalew Porajski. Zbiornik ci╣gnie siŕ od Poraja na pˇ│nocy (tu zbudowano g│ˇwn╣ tamŕ) do po│udniowej granicy gminy i ko˝czy siŕ poni┐ej miejscowoťci Mas│o˝skie. Oko│o 40% powierzchni gminy Poraj stanowi╣ lasy bogate w rˇ┐ne gatunki dzikiej zwierzyny m. in.: │osie, jelenie, daniele, sarny, dziki oraz liczne gatunki dzikiego ptactwa. Du┐a iloťŠ roťlinnoťci w s╣siedztwie Zalewu Porajskiego i rzeki Warty tworz╣ specyficzny i bardzo zdrowy mikroklimat. Liczne ťcie┐ki i szlaki idealnie nadaj╣ siŕ do spacerˇw i wypraw.